PHP filter_var_array() 函数


定义和用法

filter_var_array() 函数获取多个变量,并进行过滤。

该函数对过滤多个值很有用,无需重复调用 filter_var()。

如果成功,则以数组形式返回请求变量的值。如果失败,则返回 FALSE。

语法

filter_var_array(array, args)

参数 描述
array 必需。规定带有字符串键名的数组,包含要过滤的数据。
args 可选。规定过滤器参数数组。合法的数组键名是变量名,合法的值是过滤器 ID,或者规定过滤器、标志以及选项的数组。 该参数也可以是一个单一的过滤器 ID,如果是这样,输入数组中的所有值由指定过滤器进行过滤。 过滤器 ID 可以是 ID 名称(比如 FILTER_VALIDATE_EMAIL)或 ID 号(比如 274)。

实例

<?php 
$arr = array 
( 
"name" => "peter griffin", 
"age" => "41", 
"email" => "peter@example.com", 
); 

$filters = array 
( 
"name" => array 
( 
"filter"=>FILTER_CALLBACK, 
"flags"=>FILTER_FORCE_ARRAY, 
"options"=>"ucwords" 
), 
"age" => array 
( 
"filter"=>FILTER_VALIDATE_INT, 
"options"=>array 
( 
"min_range"=>1, 
"max_range"=>120 
) 
), 
"email"=> FILTER_VALIDATE_EMAIL, 
); 

print_r(filter_var_array($arr, $filters)); 
?>

代码的输出如下所示:

Array 
( 
[name] => Peter Griffin 
[age] => 41 
[email] => peter@example.com 
)